Robert Muth - 1916, Innsbruck
Biografie
>> zu den Erinnerungen